İŞ YERİ İHALE İLANI

ABDİPAŞA BELEDİYESİ İŞ YERİ İHALE İLANI

T.C.

BARTIN İLİ

ABDİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

TAŞINMAZMAL KİRA İLANI

 

 1.  Aşağıda niteliği ve adres bilgileri belirtilen belediyenin mülkiyetindeki işyeri, Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mahallesi Demirciler Sokak No :1 adresinde bulunan Abdipaşa Belediyesi Hizmet Binasının Belediye Meclis Toplantı Salonunda,  İhale Komisyonu huzurunda 07/04/2020 tarihinde Salı günü saat : 14;00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ “Artırma” ile kiraya verilecektir.

 

 1. Gayrimenkulle ait adres bilgileri, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıya çıkarılmıştır. 

 

S.N

MAHALLE

SOKAK

KAPI NO

TAŞINMAZIN KULLANIM AMACI

KULLANIM ALANI     (M2)

TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL)

KİRA  SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

1

YEŞİLPAZAR

PAZARYERİ

16/A

Berber, Kuyumcu, Elektronik Eşya Tamir –Bakım Yeri, Tuhafiye, Hediyelik Eşya Satış Yeri, Büro, zücaciye, Kırtasiye, yöresel ürünler yapım ve satışı hekim odası vb.

16 M2

440,00

 

3 Yıl

500,00

 

3.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenilen belgeler;

 1. İhaleye katılan taşınmaz malın kullanım amacını belirtir yazılı başvuru beyan dilekçesi,
 2. Yerleşim yeri adres beyanı, (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)
 3. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı.
 4. Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 2-3 ve 4 deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 7. Noter tasdikli imza sirküsü.  Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kişilerin vekaletnameleri ile vekalet iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)
 9. İstekliler ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekiller vasıtasıyla imzalayacaklardır.
 10. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge.
 11. Abdipaşa Belediyesinden ihaleye katılacaklar tarafından alınmış “borcu yoktur” yazısı.
 12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yasaklı olmadığına dair yazı.
 13. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz.
 14. İhaleye iştirak edecekler tarafından tamamen okunup, kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
 15. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

 

4.  İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 165,00.-TL bedel ödeyerek temin edilmektedir.

 

İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                        Abdipaşa Belediye Başkanlığı


En Çok Okunan Haberler