Ali Osman KADINCI
İnşaat Teknikeri

21.12.1971 Ulus Doğumlu bulunan Ali Osman KADINCI, İlk ve orta öğrenimini Safranbolu' da tamamladı. Yalvaç  Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirerek 1998  yılında geçici işçi kadrosunda Abdipaşa Belediyesi'nde  göreve başladı. Halen Abdipaşa Belediyesi Fen İşlerini
yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

GÖREV TANIMI
Müdürlüğümüz, kentimizde, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, yapılan çalışmalarda en önemli unsurun insan öğesi olduğunu gözeterek ve yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin  bilincinde olarak, çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermektedir.
Yapılan çalışmalar  belediye ve vatandaş işbirliği ile yapılmakta böylece kentin bütünleştirilmesi, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve kentlilik  bilincinin oluşturulması sağlanmaktadır. 
 
5216 sayılı yasa gereği  Abdipaşa Belediye Başkanlığının  yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak , meydan v.b. yerlerde alt ve  üst yapı ile  ham yolların açılması,kentin imar planına uygun hale getirilmesi , yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılması ,yollar,alt geçitler, köprüler, kültür ve hizmet binalarının yapımı,  Fen İşleri Müdürlüğü ‘nün görevleri arasındadır.
Ayrıca  Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar arasında sosyal kültürel ağırlıklı etkinlikler, okullara yapılan hizmetler,halkla birlikte yapılan imece usulü çalışmalarda yer almaktadır.
Müdürlüğümüz  bu çalışmalara başlarken,  Belediyemizdeki tüm  ilgili Müdürlükler ile bağlantı kurarak,  çözümler üretir. Gerektiğinde Başkanlık Makamının onayı ile illgili Bakanlıklar , Vilayet, Kaymakamlık, Muhtarlıklar , Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Belediyeler , Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar ile bilgi alış- verişinde bulunur.
Müdürlüğümüzce  Belediye Başkanlığınca yapımı istenilen alt ve üst yapı ile ilgili çalışmaları  gerektiğinde belediye elemanlarına yaptırır, gerektiğin de ise  ihale yolu ile ilgili kanunlar, şartnameler , tebliğ ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde ihale dosyalarını hazırlar, ihale eder, inşaatın yapımını ve kontrolunu sağlar.
Bu konularla ilgili her türlü teknik bilgiyi Başkanlık Makamına sunar, görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat  yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına  teklifte bulunur.
 
YAPILAN GENEL ÇALIŞMALAR 
 
CADDE VE SOKAKLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 
• Asfalt kaplama, ve robotla tamir ve bakımının yapılması
• Beldemizde  mevcut sokaklarda tretuvar bakım ve onarımı yapılması
• İmar planında bulunan yeni imar yollarının açılması
• Yeni açılan yollarda yeni tretuvar yapılması
• Sokaklardaki bordürlerin boyanması
• İstinat Duvarı ve Merdivenli yol yapımı
• Yağmur suyu kanal arızalarının onarımı, tıkanıklıkları için vidanjör ve kuka ile yapılan çalışmalar
• Yağmursuyu ızgara ve rögarlarında biriken batak, balçıkların temizlenmesi
 
 
SOSYAL ÇALIŞMALAR
• Her ay Mahalle Muhtarları ile mahallelerinin sorunlarının çözümü için alt yapı kuruluşlarının da katılımı ile toplantılar yapılması
• Mahalle gönüllüleri ve mahalle sakinleri ile toplantılar yapılarak, sorunların tespiti ve ivedilikle çözümlenmesi
• Beldemizde yapılan resmi ve sosyal etkinliklerde tribün, sahne kurulması ve elektrik düzeninin sağlanması
 
Fen İşlerinin yaptığı çalışmaları ile İlgili Yasa ve Yönetmelikler;
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Kanunu ve İlgili Yönetmeliği
• 5393 sayılı Belediye Kanunu
• 657 sayılı D.K.M.'nu
• 1050 sayılı M.U.K.'nu
• 4734 KİK Kanunu
• Bayındırlık İşleri Yönetmeliği
• 2886 sayılı D.İ. Kanunu
• Bayındırlık İşleri  Genel Şartnamesini, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarda  çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliği
• Disiplin  Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliği
• Devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri  yönetmeliği
• Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kurulları  hakkında yönetmeliği
• Devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelikler ile Müdürlük görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmesi 4857 İş Kanunu- Toplu İş Sözleşmesi