Mustafa ÇETİNALP
Zabıta Memuru
 

15/03/1967 Ulus doğumlu Mustafa ÇETİNALP, 1994 yılından 
itibaren Abdipaşa Belediyesi Zabıta Memuru olarak göreve
başladı.Halen Zabıta Memuru olarak görev yapmaktadır.
 
 
TEMEL GÖREVİ
Belediye sınırları dahilinde;  5272 sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesine göre; Beldenin nizamını, intizamını temin ve muhafaza etmek ve bu sıfatla Belediye kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Belediye Meclisi ve Encümeni'nce alınan kararları uygulamak, esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevlidir. Belediye suçlarını takip, araştırma ve bu suçların işlenmesini önleyici tedbirleri almakla görevli resmi üniformalı bir teşkilattır. Talimatname ile yasakları ve emirleri tatbik etmek, 1608 ve 151 Sayılı Belediye Cezalarının infazı , Belediye suçlarını kovuşturma ve araştırmakla, Belediye Zabıtası görevli kılınmıştır.
 
ÇALIŞMA FAALİYETLERİ
 
Ayrıca Müdürlüğümüz;
1. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
3. 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
4. 1782 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu,
5. 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
6. 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,
7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
8. 5101 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun, bu görevlere ek olarak birçok Kanunlarla da Belediye Zabıtasına görevler yüklenmiştir. Belediye zabıta hizmetleri Belediye vazifesinden soyutlanamaz çünkü,  Belediye Zabıtası Belediyenin icra organı ve takipçisidir.