Ümmühan HAZİNEDAR ERGİNSU
Yazı İşleri Müdürü 
 Yazı İşleri Müdürlüğü Abdipaşa Belediye Başkanlığının kamu tüzel 
kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanmada Belediye 
Meclisi ve Belediye Encümeni ile birlikte, Tür Medeni Kanuna göre  
ikah akitlerinin yürütülmesi, çalışmalarının elgelerin takibini yaparak
yayınlanan belgelerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımını yapmak,
 
• Vatandaşın istek, öneri ve şikayetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, 
• Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek, 
• Resmi gazetelerin ciltlenerek arşivlenmesini sağlamak, 
• Asker ailesi başvurularını kabul ederek, dosyalarını hazırlamak, encümene sevkini sağlamak, 
• Basın ilan kuruluna verilen ilanların takibini sağlamak, 
• Başkanlık makamınca Belediye encümenine sevk edilen evrakların kaydını alıp, encümen gündemini hazırlamak ve Belediye encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim mercilerine dağıtımını sağlamak, 
• Belediye meclisine yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapmak, 
• Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 
• İhale komisyon evrak akışını düzenlemek, 
• Kıymetli evrakları korumak ve arşiv hizmeti yapmak, 
• Nikah müracaatında bulunanların kayıtlarını ve işlemlerini yaparak nikah günü vermek, nikah akdini yapmak ve yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirmek, 
• Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, 
• 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.